โครงการ ฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2567 วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้เรียนรู้ด้านศาสนา วัฒนธรรมและจริยธรรม สืบสานศาสนาและวัฒนธรรมไทย กลุ่มเป้าหมาย ผู้สูงอายุ จำนวน 350 คน ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 24 คน เจ้าหน้าที่ 26 คน รวม 400 คน ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์