ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

  1. ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์
  2. ประกาศรับสมัครงาน/ผลรับสมัครงาน
  3. ประกาศกิจการสภา

นายบุญยัง  ผาสุราษฎร์
รองนายก อบต.พระบาทนาสิงห์
รักษาราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์

ภายใต้วิสัยทัศน์” มุ่งมั่นแก้ไขเข้าใจ เข้าถึง พัฒนาคน รวมใจพัฒนาพระบาทนาสิงห์ ข้าพเจ้าและทีมผู้บริหารทุกท่านจะร่วมกันผลักดันนโยบายทั้งหมดนี้ให้มีความสำเร็จให้มากที่สุดเพื่อตำบลพระบาทนาสิงห์ของเราจะเติบโตอย่างเข้มแข็งและมั่นคงอย่างยั่งยืนต่อไป


สายด่วน : 095-6523246

ข่าวกิจกรรมหน่วยงาน
ท่านสามารถดูข่าวกิจกรรมในเว็บไซต์หน่วยงานและ facebook fanpage หน่วยงาน

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ระบบสารสนเทศ

สนับสนุนการจัดการ
ไปยังระบบ(คลิ๊ก)

Back office

ระบบฐานข้อมูลการบริหารจัดการ
ไปยังระบบ(คลิ๊ก)

ระบบสถิติทางการทะเบียน
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ระบบบริหารงานบุคคล

บุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ
ไปยังระบบ(คลิ๊ก)

ศูนย์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

นายมั่น คงดี
ปลัด อบต.พระบาทนาสิงห์
สายด่วน : 08-5531-9689

การให้บริการของหน่วยงาน ท่านสามารถเลือกใช้บริการของหน่วยบริการต่างๆ ของหน่วยงานได้

การให้บริการประชาชน


การให้บริการ/การปฏิบัติงาน

 

ข้อมูลหน่วยงาน

ข้อมูลพื้นฐาน

รายงานโครงการ/กิจกรรม

แผนงาน

งานตรวจสอบภายใน

งานควบคุมภายใน

การบริหารจัดการความเสี่ยง

 งานกิจการสภา


ทำเนียบบุคลากร

การส่งเสริมความโปร่งใส

ระเบียบข้อบังคับ

ติดต่อ

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

(Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

การบริหารงาน

การบริหารงานบุคคล

การป้องกันการทุจริต

มาตรการป้องกันการทุจริต

ประกาศขอเชิญบุคลากรหน่วยงานภาครัฐที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์ ตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในหรือ(IIT) เพื่อเป็นการให้คะแนนแก่หน่วยงานภาครัฐ

 วิธีตอบแบบประเมิน
 1.สแกน QR Code หรือคลิ๊กที่ Banner
 2.กรอก Code หน่วยงาน คือ (ขอรหัสกับหน่วยงาน)
 3.กรอบหมายเลขโทรศัพท์
 4.กรอกรหัส OTP แล้วเริ่มตอบแบบวัดการรับรู้ได้เลย...
 หรือคลิ๊กที่ลิงค์ : https://itas.nacc.go.th/go/iit/69sl82

ประกาศขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์ ตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT) เพื่อเป็นการให้คะแนนแก่หน่วยงานภาครัฐ

 วิธีตอบแบบประเมิน 
 (External Integrity and Transparency Assessment: EIT)
 1.สแกน QR Code หรือคลิ๊กที่ Banner
 2.กรอกหมายเลขโทรศัพท์เพื่อรับรหัส OTP
 3.ร่วมตอบแบบสอบถามได้เลย...
 หรือคลิ๊กที่ลิงค์ : https://itas.nacc.go.th/go/eit/69sl82

งานกองคลัง

"ติดต่อสอบถาม งานจัดเก็บรายได้ (กองคลัง)"
QR Code pay Income development work prabathnasing"สแกนคิวอาร์โค้ด ผ่านแอพพลิเคชั่น LINE"

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ E-GP ของกรมบัญชีกลางทั้งหมด(โดยเลือกประเภทประกาศได้)

การบริหารเงินงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

  1. สถานศึกษา/โรงเรียน
  2. โรงพยาบาล/สถานบริบาล

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพระบาทนาหงส์

บ้านพระบาทนาหงส์ วัดพระบาทนาหงส์ หมู่ที่ 1 ตำบลพระบาทนาสิงห์ อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย 43120


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสีหราช

บ้านนาสิงห์ วัดนาสิงห์ หมู่ที่ 2 ตำบลพระบาทนาสิงห์ อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย 43120


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาดทอง

บ้านโนนหงษ์ทอง วัดบ้านโนนหงษ์ทองสามัคคีธรรม หมู่ที่ 6 ตำบลพระบาทนาสิงห์ อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย 43120


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดลึก

บ้านกุดลึก วัดบ้านกุดลึก หมู่ที่ 4 ตำบลพระบาทนาสิงห์ อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย 43120

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสามัคคีชัย

บ้านสามัคคีชัย วัดบ้านสามัคคีชัย หมู่ที่ 5 ตำบลพระบาทนาสิงห์ อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย 43120

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนหงษ์ทอง

บ้านโนนหงษ์ทอง วัดบ้านโนนหงษ์ทองสามัคคีธรรม หมู่ที่ 6 ตำบลพระบาทนาสิงห์ อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย 43120

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านนายาง

บ้านนายาง วัดบ้านนานาง หมู่ที่ 7 ตำบลพระบาทนาสิงห์ อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย 43120

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโปร่งสำราญ

บ้านโปร่งสำราญ วัดบ้านโปร่งสำราญ หมู่ที่ 8 ตำบลพระบาทนาสิงห์ อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย 43120

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพระบาทนาสิงห์

349 หมู่ 2 ต.พระบาทนาสิงห์ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย 43120
เว็บไซต์ : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069886245266

เบอร์โทร : 042-019451

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนายาง

หมู่7 ต.พรบาทนาสิงห์ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย 43120
เว็บไซต์ : https://www.facebook.com/profile.php?id=100092391136890&mibextid=LQQJ4d

เบอร์โทร : 042-080848

"สำหรับเจ้าหน้าที่"

เข้าสู่ระบบ(ฺBack office)

ผู้เข้าชมเว็บไซต์

มี 165 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติการบริการเว็บไซต์

  • สมาชิก 3
  • เนื้อหา 334
  • เนื้อหาที่เปิดอ่าน 29288

สถิติผู้ใช้บริการเว็บไซต์

Thailand 100% Thailand

Total:

1

Country
0004936
Today: 11
Yesterday: 9
This Week: 34
Last Week: 66
This Month: 187
Last Month: 375
Total: 4,936

เยี่ยมชมข้อมูลข่าวสาร,กิจกรรมหน่วยงาน

สื่อวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ