การบริการ E-Service
"ช่องทางให้บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการกับหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ"

qr code e service prabathnasing
สแกน QR-Code

แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป

คำอธิบาย : ท่านสามารถกรอกแบบฟอร์มคำร้องทั่วไป เพื่อขอความช่วยเหลือหรือเรื่องอื่นๆ

qr code eservice haisoklocal 01สแกน QR-Code

แบบฟอร์มลงทะเบียนขอรับถังขยะและบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย

คำอธิบาย : ท่านสามารถแจ้งความความต้องการเพื่อขอรับถังขยะและบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย

qr code eservice haisoklocal 01สแกน QR-Code

แบบฟอร์มคำร้องขอสนับสนุนน้ำอุปโภค-บริโภค

คำอธิบาย : ท่านสามารถแจ้งความความต้องการเพื่อขอสนับสนุนน้ำอุปโภค-บริโภค

qr code eservice haisoklocal 01สแกน QR-Code

แบบฟอร์มคำร้องขอสนับสนุนซ่อมไฟทางสาธารณะ

คำอธิบาย : ท่านสามารถแจ้งความความต้องการเพื่อขอสนับสนุนซ่อมไฟส่องสว่างทางสาธารณะ

qr code eservice haisoklocal 01สแกน QR-Code