P004 1

นายมั่น  คงดี
ปลัด อบต.พระบาทนาสิงห์
สายด่วน : 08-5531-9689

P004 1

ตำแหน่งว่าง
รองปลัด อบต.พระบาทนาสิงห์
สายด่วน : -

P004 1

นางสุกรรญา  พินธะ
หัวหน้าสำนักงานปลัด
สายด่วน: 08-9569-8172

P004 1

นายมั่น  คงดี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง 
สายด่วน : 08-5531-9689

P004 1

นายสุขสันต์  คำสุกดี
ผู้อำนวยการกองช่าง
สายด่วน: 08-0149-9099

P004 1

นายมั่น  คงดี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา 
สายด่วน : 08-5531-9689

P07 1นางสาวอภิญญา  ปลอดทองจันทร์
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 09-1867-1059