ผลิตภัณฑ์ในตำบล

ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน เผยแพร่ส่งเสริมเศรษฐกิจในชุมชุมให้มั่นคงและเติบโต...

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าหมี่ขิดตำบลพระบาทนาสิงห์ หมู่ที่ 9 บ้านหงสาวดี ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ

กลุ่มทอผ้าหมี่ขิต

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงและพัฒนาควายไทย

กลุ่มทอเสื่อกกบ้านพระบาทนาหงส์

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าฝ้ายบ้านพระบาทนาหงส์