P04 1

นางสุกรรญา  พินธะ
หัวหน้าสำนักงานปลัด
โทร : 08-9569-8172

P04 1

ตำแหน่งว่าง
นักจัดการงานทั่วไป

P04 1

นายอรรถพล  จำปาวัน
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน

P04 1

นายธนูขันธ์  ชินคำ
นิติกร
ชำนาญการ

P04 1

สิบเอกวิศรุต  บุญเงิน
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติการ

P04 1

นางสาวสายรุ่ง  ไขแสง
นักวิชาการสาธารณสุข
ปฏิบัติการ

P04 1

นายยุทธนา  จำปาพันธ์
นักวิชาการเกษตร
ปฏิบัติการ

P04 1

นางสาวลฎาภา  รุ่งวิสัย
นักทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติการ

P04 1

นายแมน ลายงาม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

P04 1

จ่าสิบโท ธรรมนุ พรมพิมาตย์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติงาน

P04 1

น.ส.อารี ธรรมมิยะ
เจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงาน

P04 1

ตำแหน่งว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

P04 1

นางสาวคำมี  ทุนรวม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

P04 1

นายถาวร  ทาระขะจัด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข

P04 1

นายอภิชาต  ไชยะราช
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
รถน้ำเอนกประสงค์

P04 1

นายอำพร  สุขเสริม
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
รถบรรทุกขยะ

 

P04 1

นายธีรพล  สุพร
พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง

P04 1

นายประพันธ์ แพงแสนทรัพย์
พนักงานขับรถกู้ชีพ

P04 1

นายพงศกร  ศรีชมพู
พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง

P04 1

นายทองสุน  อุบลหลง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
รถกระเช้า

P04 1

นายทองสุข เคหะฐาน
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
รถบรรทุกขยะ

P04 1

นายสุภา มละกิจ
พนักงานประจำรถขยะ

P04 1ตำแหน่งว่าง
พนักงานประจำรถขยะ

P04 1

นายประเสริฐ ชัยอามาตย์
พนักงานประจำรถขยะ

P04 1

นายศักดา  อารีเอื้อ
พนักงานประจำรถขยะ

P04 1

นางสาวสิริโสภา ตันอ้วน
คนงาน

P04 1

นางสาวสุนิษา  ผาสุราษฎร์
คนงาน

P04 1

นางพิสมัย  เครือแวงมล
คนงาน

P04 1

นางสาวรัชนีกร  โพธิ์ศรีไมล์
คนงาน

P04 1

นางสาวหนึ่งฤทัย  จันตะนี
คนงาน