P06 1นายสุขสันต์  คำสุกดี
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 08-0149-9099

P06 1จ่าสิบเอกภัทรพล  พระหะชา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

P06 1ตำแหน่งว่าง
นายช่างโยธา

P06 1ตำแหน่งว่าง
วิศวกรโยธา

P06 1ตำแหน่งว่าง
นายช่างสำรวจ

P06 1นางสาวยุวดี  แสงลี
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

P06 1นายยุทธภูมิ  ประวิเศษ
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

P06 1นายตนุพัทร เคหฐาน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการประปา

P06 1นางชนาธิป  โพธินักขา
คนงาน

P06 1นายเกียรติภูมิ  จันทะสุวรรณ
คนงาน