P05 1

นายมั่น  คงดี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง 
สายด่วน : 08-5531-9689

P05 1

นางกฤติญา  คุณธรรม
นักวิชาการคลัง
ชำนาญการ

P05 1

นางสาวลลิตวดี  สยมชัย
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ปฏิบัติงาน

P05 1

นายวุฒชัย  จันทะดี
เจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงาน

P05 1

ตำแหน่งว่าง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
สายด่วน : -

P05 1

นายวุฒินันท์  ตันอ้วน
เจ้าพนักงานพัสดุ
ปฏิบัติงาน

P05 1

นางสาวมณฑรัตน์  ขัตติยะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

P05 1

นางสาวสุภาพร กุลวงศ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

P05 1

นางสาวจิราพร  จันทาฟ้าเลี่ยม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

P05 1

นายเมฆินทร์ โพธิ์ศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

P05 1

นางสาวเสารัตน์  พระพะชา
คนงาน

P05 1

นางสาวทิพวรรณ  สยมชัย
คนงาน