P07 1นางสาวอภิญญา  ปลอดทองจันทร์
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 09-1867-1059

P07 1นางสาวอภิญญา  ปลอดทองจันทร์
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม
โทร : 09-1867-1059

P07 1

นายสมชาย  ฉันโชคดี
นักพัฒนาชุมชน
ชำนาญการ

P07 1

นางสาวอรทัย  ธรรมบุตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

P07 1

นายไกรสร  สนิท
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

P07 1

นางสาวพัชรา  สุขเจริญ
คนงาน